10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Sabies que ...?

Sabies que ...?

El PaD ha permès fer un nombre important de recerques i estudis sobre diferents dimensions de la societat catalana dels darrers anys. A més, des de l’equip del PaD s’ha fet un esforç important per traduir aquestes recerques a un llenguatge planer, amb publicacions específiques que busquen poder ser llegides per la majoria de la població. Aquest apartat permet accedir a les publicacions de caire més popular.

Accedeix a l'informe breu de resultats del PaD, de tota la sèrie 2001-2012, aquí.

Accedeix a tota la col·lecció de tríptics des [d'aquí]

Accedeix a la publicació Trajectòries i canvi social a Catalunya des [d'aquí]


Sabies que ...?


... la crisi ha provocat que un 38% de les llars hagi disminuït els seus ingressos al 2009, respecte el 2003?

Al mateix temps, un 21% ha augmentat els seus ingressos i un 41% s’ha mantingut estable. L’estabilitat més alta es troba en els extrems, en les llars que guanyen més i en les que guanyen menys. S’aprecia també l’empobriment de les capes mitjanes ja que un 47% ha vist disminuir els seus ingressos de 2003 a 2009. [Per saber-ne més]

... entre 1955 i 2009 el 67% dels adults catalans ha canviat de classe social?

El 46% dels adults catalans ha ascendit de classe social i el 21% ha descendit. El percentatge de mobilitat social és molt alt i confirma que Catalunya ha passat a ser una societat en la que predominen les classes mitjanes més titulades. Tot i això, no per a tots els orígens socials hi ha la mateixa probabilitat de mobilitat social. [Per saber-ne més]


... a Catalunya, en les darreres dècades, hem donat molta importància a l’educació?

Ja que el 57% dels adults majors de 25 anys té un nivell educatiu superior al dels seus pares. Tanmateix, la pobresa és una limitació important a l’hora de millorar el nivell educatiu. Créixer en una llar pobra limita de 14 a 1 la probabilitat d’aconseguir un títol postobligatori. [Per saber-ne més]

... ser pobre i no poder sortir de la pobresa afecta més les dones que els homes?

Que la pobresa està augmentant és prou conegut. Però en sabem prou sobre qui aconsegueix sortir-ne i qui no? Amb l’anàlisi longitudinal de les dades del PaD, hem pogut saber que la pobresa persistent afecta més les persones grans i els més joves que a la resta de trams d’edat. També que les dones tenen més probabilitats que els homes de ser pobres i continuar essent-ho. [Per saber-ne més]


... en l’època de bonança econòmica ja hi havia importants desigualtats socials en el mercat de treball?...o que l’atur provocat per la crisi no ha afectat tothom per igual?

Tot classificant les persones treballadores en funció de les seves condicions laborals, en els grups amb millors condicions laborals hi ha un percentatge més alt d’homes, mentre que en el grup més precari hi ha una àmplia majoria de dones.

La crisi, tot i que s’ha estès ràpidament, no ha afectat a tothom per igual: els treballadors més qualificats han tingut més estabilitat laboral. El nivell d’estudis es presenta com el factor clau per mantenir la feina. [Per saber-ne més]


... el treball remunerat és sobretot per als homes i el treball domèstic i familiar per a les dones?

Mentre que el 71% dels homes treballa a jornada completa, només el 46% de les dones ho fan. La conciliació recau sobre les espatlles de les dones ja que un 19% d’elles renuncia al treball remunerat per fer-se càrrec de les responsabilitats familiars i més d’un 38% treballa a jornada parcial pel mateix motiu. [Per saber-ne més]

... la majoria de famílies catalanes tenen el pis en propietat?

Són un 83% de les llars, i el 47% ja el té completament pagat. Per les llars que tenen una hipoteca, les quotes han augmentat en un 68% entre 2001 i 2009. El reduït percentatge de famílies que viuen de lloguer, un 17%, també han vist com el preu d’aquest s’ha apujat en un 135%, en el mateix període. [Per saber-ne més]

... el 50% dels joves, entre 25 i 29 anys, encara viu a la llar dels pares?

Tot i que un 72% d’ells treballa, el llindar de sou a partir del qual s’independitzen és de 2.100€/mes. Entre els aspectes que més expliquen que una persona jove s’independitzi o no són el sexe, l’edat, el lloc de naixement i si està estudiant o no. [Per saber-ne més]


...la majoria ens aparellem amb els nostres semblants?

El 77% de parelles restant té el mateix origen geogràfic. El mateix passa amb l’edat, ja que en la majoria de parelles la diferència d’edat és entre zero i tres anys. També amb el nivell d’estudis, el 70% de parelles tenen un nivell d’estudis igual o molt similar. [Per saber-ne més]


... un 23% de les llars catalanes estan formades per una persona sola?

Les llars formades per una parella amb fills són quasi bé un 40% del total de llars. Les llars monoparentals, formades per un pare amb fill(s) o una mare amb fill (s), suposen el 7% de les llars. D’aquestes, el 80% estan encapçalades per una dona. [Per saber-ne més]


... el català i el castellà empaten a Catalunya?

Ja que hi ha un 43,3% de catalanoparlants i un 43,4% de castellanoparlants. El patró d’ús d’una i altra llengua canvia, però, entre uns i uns altres. Mentre que els catalanoparlants usen més el castellà en llocs públics (escola, feina...), els castellanoparlants recorren al català en aquests mateixos espais i reserven l’ús del castellà per a l’espai privat. [Per saber-ne més]