10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Publicacions

Publicacions

En aquest apartat hi pots trobar les publicacions relacionades amb el PaD, que et pots descarregar de manera gratuïta. Aquí sota hi ha les més recents, també pots trobar la llista completa de publicacions, per temàtica o per any de publicació, en el menú de dalt.

En l’apartat “Altres publicacions” hi pots trobar documentació sobre les dades, articles publicats en revistes d’àmbit català i comunicacions a congressos.

Recorda que també pots accedir a la col·lecció de tríptics, com a resum de les principals recerques fetes amb el PaD.

HIERRO, MARÍA JOSÉ (2016). "Guia breu per a la creació de matrius de parentiu de pares i fills
amb dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya”. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Nota de premsa: "El 30 % dels catalans han patit descens social durant la crisi entre 2008 i 2012. Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Presentació: "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008- 2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

VONO DE VILHENA, D., KILPI-JAKONEN, E. (2016). "Adult education can substantially improve careers" a LSE Business Review, blog de la London School of Economics and Political Science. Més informació

HIERRO, MARÍA JOSÉ (2015). "Crafting identities in a multinational context: evidence from Catalonia” a Nations and Nationalism, vol. 21, núm. 3, pàg. 461-482
Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). Resum executiu: "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., KILPI-JAKONEN, E., and MCMULLIN, P. (2015). "Does adult education contribute to securing non-precarious employment? A cross-national comparison" a Work, Employment and Society. Publicat en línia abans d'impressió el 17 d'abril de 2015, doi: 10.1177/0950017014561335
Més informació

BENACH, J., BELVIS, F.X. (coord) (2014). "Educació i estabilitat laboral a Catalunya
Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació, 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Resum executiu: "Serveix l’educació per moure’s entre atur, inestabilitat i estabilitat a la feina? Una anàlisi del període 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Presentació: "Educació i estabilitat laboral a Catalunya. Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BLOSSFELD, H.P., KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D. i BUCHHOLZ, S. (eds) (2014). Adult Learning in Modern Societies. An International Comparison from a Life-Course Perspective. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
Més informació

CAIRO, H., FINKEL. L. (coords.) (2014). "La metodología de una encuesta longitudinal: el caso del Panel de Desigualdades Sociales en Catalunya" a Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología. Volumen I. XI Congreso Español de Sociología. Universidad Complutense de Madrid: Madrid.
Més informació

ARROYO, L., SIMÓ, M. (eds.) (2013). "La metodologia d'una enquesta longitudinal: el cas del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya" a VIè Congrés Català/Internacional de Sociologia. Publicacions completes. Associació Catalana de Sociologia-Institut d'Estudis Catalans: Perpinyà.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2013). "Guia introductòria a l'anàlisi longitudinal de dades de panel. Exemples pràctics a partir del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya-PaD". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Press kit: "Economic Crisis, Social Trajectories and Education. PaD longitudinal analysis (2003-2009)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Executive Summary: "Education and Social Mobility in Catalonia". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 41.
Més informació

KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., STENBERG, A. i BLOSSFELD, H. (2012) “The Impact of Formal Adult Education on the Likelihood of Being Employed: a Comparative Overview”. STSS Studies of Transition States and Societies, volum 4, núm. 1, p. 48-68. Tallinn: Tallinn University Institute of Political Science and Governance i Tallinn University Institute of International and Social Studies.
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). "Trajectòries laborals i individualització de recursos: els efectes socials de la transformació de la relació salarial". Tesi Doctoral B-26884-2012. Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola del Vallès.
Més informació

LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2012) Nous comportaments residencials a les llars catalanes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 36.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2012). Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 79.
Més informació

RICO, G. i JENNINGS, M. KENT (2012). “ The Intergenerational Transmission of Contending Place Identities”. International Society of Political Psychology, vol. 33, Núm. 5. Oxford, USA and Victoria, Australia: Wiley Periodicals, Inc.
Més informació

VERD PERICÀS, J. M. i LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 138. Madrid: CIS.
Més informació